Tehlikeli Madde Güvenlik Danış. (TMGD)
 • YETKİLİ TMGDK FİRMAMIZ;
 • ADREGE TMGD TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. 
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; Karayolu (TMGD), Deniz Yolu ve Limanlar (IMDG), Demir Yolu (RID)
Ülkemiz, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına(yani ADR Anlaşmasına)  02/07/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,  2010/547 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle taraf olmuştur.   Taraf olduğumuz ADR anlaşması paralelinde Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlanan ve 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile tehlikeli maddelerin,  insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınması amaçlanmıştır.
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. 

 • "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"  22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında, işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihinde başlamıştır. Önemli; Atıkların Karayolunda taşınmasına İlişkin Tebliğ (20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayı) madde 5: bend 8 gereği Atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az bir çevre görevlisi istihdam etmesi/çevre danışmanlık firmasından hizmet alması zorunludur. Bu çevre görevlisinin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olması gerekir.
 • 24.10.2013 tarihli, 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır;
Madde 28 (4) ğ) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) 33 üncü maddeye aykırı hareket ederek tehlikeli madde güvenlik danışmanını istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere üçbin Türk Lirası, k) (Ek:RG-30/12/2016-29934) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden taşımacıya, binbeşyüz Türk Lirası, sürücüye beşyüz Türk Lirası, (6) (Ek:RG-30/12/2016-29934) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendine göre idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, ihlali düzeltmesi için 30 (otuz) gün süre verilir. Bu sürenin sonunda Bakanlığa ait U-Net Otomasyon sistemi üzerinden yapılacak denetimlerde, ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye her ay tekrar idari para cezası uygulanır. 

 • Tesisteki Faaliyet Alanları
 • Tehlikeli Maddeleri Belirlemek
 • Faaliyet Belgesi Almak
 • TMGD Muafiyet Durumunu Belirlemek,
 • Eğitim Çalışmaları
 • Yıllık Faaliyet Raporları
 • Kaza Raporları
 • ADR Prosedürüne Göre Çalışmalar Yürütmek,
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır