Turk Reach ve Güvenlik Bilgi Formları
 • Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13.12.2014-29204
 • - 13 Aralık 2014 öncesi hazırlanan tüm Güvenlik Bilgi Formları güncellenecektir. 
 • - Güvenlik Bilgi Formu bulunmayan her ürün için para cezası uygulanır. 
 • - İthal ürünlerinde GFB 'leri türkçe bulundurulmalıdır, 
 • - Güvenlik Bilgi Formu Türkçe Hazırlanmalıdır.        
 •                                                    
 • TÜRK SEA (CLP) - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11.12.2013-28848
 • a) Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını,  
 • b) İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,  
 • c) Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri,  
 • ç) İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin ek1'inin 1 inci,2nci ve 3 üncü başlıklarında yer alan maddeler hariç, bu Yönetmeliğin ek-8'inin 1inci, 3üncü, 4 üncü ve 5 inci başlıklarında belirtilen koşulları sağlayan ve piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin hükümleri, 
 • d) Ek-6'nın üçüncü bölümünde, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulmasını,  
 • e) Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri,  
 • f) (d) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme unsurlarından ve (e) bendinde belirtilen bildirimden oluşan, maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını, kapsar.  
 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik  23.06.2017 tarih ve 30105 sayı

Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır