KKDİK, Turk Reach ve Güvenlik Bilgi Formu
 • Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13.12.2014-29204
 • - 13 Aralık 2014 öncesi hazırlanan tüm Güvenlik Bilgi Formları güncellenecektir. 
 • - Güvenlik Bilgi Formu bulunmayan her ürün için para cezası uygulanır. 
 • - İthal ürünlerinde GFB 'leri türkçe bulundurulmalıdır, 
 • - Güvenlik Bilgi Formu Türkçe Hazırlanmalıdır.        
 •                                                    
 • TÜRK SEA (CLP) - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11.12.2013-28848
 • a) Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını,  
 • b) İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,  
 • c) Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri,  
 • ç) İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin ek1'inin 1 inci,2nci ve 3 üncü başlıklarında yer alan maddeler hariç, bu Yönetmeliğin ek-8'inin 1inci, 3üncü, 4 üncü ve 5 inci başlıklarında belirtilen koşulları sağlayan ve piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin hükümleri, 
 • d) Ek-6'nın üçüncü bölümünde, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulmasını,  
 • e) Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri,  
 • f) (d) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme unsurlarından ve (e) bendinde belirtilen bildirimden oluşan, maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını, kapsar.   

 • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik  23.06.2017 tarih ve 30105 sayı

  KKDİK Nedir?

  KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.
   
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.
    
  KKDİK'in temel amaçları;

   İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.
  • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.
  • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
  • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.
   

Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır