Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
 • ÇED Nedir? 
Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır. Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar hazırlar.
 • ÇED Raporu
 • Yönetmelik Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen Özel Formata göre hazırlanacak rapordur. Uygun bulunursa ÇED Olumlu Belgesi verilir.
 • ÇED İzleme ve Kontrol
 • Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmaların bütünüdür.
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD) 
 • Yönetmelik Ek-2 listesinde yer alan projeler için hazırlanacak rapordur. Proje uygun görülürse ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilir.
 • ÇED Kapsam Dışı 
 • Yönetmelik Ek.I ve Ek.II kapsamında bulunmayan projeler için verilen belgedir. ÇED Kapsam Dışı Belgesi verilir.

 • ÇED Raporu Belge/Bilgi
 • Tapu, Tahsis Belgesi, Ruhsat v.b.
 • Proses Özetleri ve Akım Şemaları
 • Vaziyet Planı
 • Yerleşim Planı
 • Varsa Kurum Görüşleri
 • Varsa Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Varsa Kapasite Raporu
 • 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita (Tesis yeri İşaretli)
 • Harç Dekontu
 • Taahhütname
 • Vekaletname
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Sistem Çevre - Tüm Hakları Saklıdır